LOTTA ALHONNORO

Jag är en 38-årig forskare, stadsfullmäktigeledamot, fullmäktigeledamot i Österbottens välfärdsområde, medlem i stadsstyrelsen och mamma till två små barn. Jag är doktor i handelsvetenskap och jag har disputerat om matsvinn. Jag jobbar vid Vasa universitet i enheten för teknik och innovationsledning.

I mitt arbete och i politiken har jag alltid försökt tänka på hur vi kan göra saker bättre tillsammans. Det är mycket viktigt för mig att göra politik som ser in i framtiden, är hållbar och ansvarsfull. Hurdan jord ska vi lämna till våra barn och deras barn? Besluten måste basera sig på utforskad kunskap och evaluering av effekter.

7 rätt och Alhonnoro till riksdagen!

Rösta: förhandsröstning 22.-28.3, valdag 2.4

De viktigaste valfrågorna för mig:

Barn, utbildning och kultur
Vi ska investera i barn och ungdomar, i företagens kompetens och framgång och i vår förmåga att ta itu med de stora frågor och kriser som vårt samhälle står inför. Vi ska lyfta den totala utbildningsfinansieringen till nordisk nivå och skapa förutsättningar för att kulturen ska blomstra.

Natur och ren energi
Naturens mångfald är grunden för livet. Vi måste ta itu med förlusten av biologisk mångfald och bekämpa klimatförändringen. Lösningar för ren energi och cirkulär ekonomi kommer att ge investeringar och arbetsplatser och gör oss till en gigant inom den gröna omställningen.

Välfärd och ekonomi
En hållbar och ansvarsfull ekonomi stöder både naturens och människornas välmående. Till exempel snabb tillgång till psykisk hälsovård och en garanti för behandling stöder välmående, sysselsättning och ekonomi.

Maria Ohisalo, ordförande för de Gröna

”Lotta löser, som forskare och politiker, vår tids brännande frågor.

Hon är en klok och lösningsorienterad världsförändrare som fullhjärtat vill bygga ett bättre, mer hållbart samhälle för oss alla.”

Outi Alanko-Kahiluoto, riksdagsledamot, de Gröna

”Lotta Alhonnoro är en politiker som jobbar för de som är utan röst i vårt samhälle: barn, nästa generationer, vanlottade.

Hon förstår hur viktig gratis utbildning är för jämställdhet och försvarar bildning och miljö.

Därför är Lotta ett bra val.”

Eeva Simons, Föredetta stadsfullmäktigeledamot, hum.kand., bildkonststuderande

“Jag har känt Lotta i över tio år, som vän och kollega i stadsfullmäktige.

Jag beundrar hennes mod att försvara ärenden som är viktiga för henne. Hon vågar uttala sig och ta ställning. Lotta tar reda på och sätter sig in i saker som hon vill få mera information om.

Som forskare uppskattar hon granskade fakta, men hon lyssnar också på sitt hjärta och på människor vars liv påverkas av något ärende eller beslut. Jag vet att som riksdagsledamot skulle hon göra sitt allt för vår region och dess invånare.”

Jussi Loukiainen, VD/entreprenör, styrelseledamot i Finlands Ekonomer och styrelseordförande i Suomen Pelinkehittäjät, Vaasa

“Som ekonomie doktor förstår Lotta hur viktigt näringslivet är för den regionala livskraften och för samhället som helhet. Hon kan främja möjligheter för små och medelstora företag och ansvarsfulla affärsmetoder som tar hänsyn till ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet.”

Sirkka Suurla, direktör, Närpiö

“Det är bra för demokratin när goda och kunniga människor ställer upp i val. Lotta Alhonnoros forskningsbakgrund återspeglas i hennes insikt och förmåga att leda med kunskap. Jag uppskattar Lottas röst i den politiska debatten i Kust-Österbotten. Jag hoppas innerligt att hon också får möjlighet att göra skillnad som riksdagsledamot.”

Panu Laturi, Utredningsman, SOSTE

“Riksdagen behöver Lottas expertis och kunnande. Detta gynnar hela Österbotten.”

INNLÄMNADE FULLMÄKTIGEMOTIONER

 • Pilotförsök med anropstrafik i Vasa (12.12.2022)
 • En tillgänglig lekpark i Vasa (13.6.2022)
 • Vasas värdefulla skogsområden ska skyddas (13.6.2022)
 • Säkerställande av tillräckliga mentalvårdstjänster i Österbotten (6.6.2022) // Österbottens välfärdsområdesfullmäktige
 • Gör Vasa till en European Green Leaf –stad (28.3.2022)
 • Förstärkande av naturens mångfald på stadens ängar – en egen ängsblandning för Vasa (22.2.2021)
 • Alla barns inlärning och välmående stöds med en peng för positiv diskriminering (September 2021)
 • Ett program för naturens mångfald och cirkulär ekonomi för Vasa (September 2021)
 • Samhörighet i stadsbyggandet (Med Eeva Simons, Maj 2021)
 • Verksamhet för barnfamiljer till centrum (Med Emine Ehrström och Ivanka Capova, Mars 2021)
 • Förstärkande av naturens mångfald på stadens ängar – en egen ängsblandning för Vasa (Februari 2021)
 • Vasa stad en familjevänlig arbetsplats (December 2020)
 • Åtgärdsplan för Koldioxidneutralt Vasa 202X (Oktober 2020)
 • Välfärdspaket för barn och unga för att de ska klara sig i coronakrisen (Maj 2020)
 • Främjande av vegetariska måltider, användning av grönsaker och vegankost inom Vasa stads matservice (Mars 2019)
 • Fysioterapi för mammor i samband med rådgivningsservice (Februari 2019)
 • Avstående från kalhyggen vid skötseln av kommunskogarna i Vasa (Oktober 2018)
 • Inledande av könsmedveten budgetering i Vasa (September 2018)
 • #MeToo: Vasa en föregångare för icke-diskriminering och jämställdhet (Mars 2018)
 • Stadscyklar till Vasa (September 2017)

SKRIVNINGAR

Vi måste utbilda fler läkare – inrätta en medicinsk fakultet i Vasa

28.1.2023 Vasabladet Antalet läkare som utbildas i Finland räcker inte till för att möta efterfrågan. Vi behöver snarast fler platser för att börja utbilda läkare. Ett alternativ är att inrätta en medicinsk fakultet. Vasa skulle vara väl lämpat för detta. För närvarande är det svårt att rekrytera läkare även i städer där det är möjligt…

Read more

Invandringsprocesserna reformeras och det kräver samarbete

Riksdagsledamot Anders Norrback krävde (16.12) att Migrationsverket Migri ska avvecklas och anklagade regeringspartnerna för passivitet. Enligt många är Migri en föråldrad institution som behöver uppdateras för 2020-talet. Det är möjligt att dela upp Migri, men det kommer inte i sig att förbättra kundservicen och invandringsprocesserna. Migri är en avdelning under Inrikesministeriet, och de gröna inrikesministrarna…

Read more

En stor möjlighet för landsbygden

Kriget har ytterligare ökat behovet av att övergå från fossila bränslen till förnybar energi. Landsbygden har en nyckelroll att spela i denna omvandling. Nästan all förnybar energi kan produceras eller fångas upp på landsbygden. Det finns tillräckligt med förnybar energi och det är ekonomiskt vettigt att använda den, särskilt med tanke på den regionala ekonomin.…

Read more

Våld mot kvinnor går att förebygga

När samhället misslyckas med att skydda våldsoffrens rättigheter och välbefinnande, eller att straffa förövarna, blir våld socialt accepterat. Så var läget i Finland för fem år sedan, när metoo-diskussionen startade. Sexuella trakasserier och våld var så accepterat i vår kultur att de erfarenheter som framkom med metoo-rörelsen orsakade en stark motreaktion: förnekelse, tvivel, konfrontation, att…

Read more

För att ingens psyke ska brista

10.10.2022 Vasabladet Den senaste tiden har jag tänkt mycket på den unga person, som förbereder sig för sina studentexamina, och vars pappa kontaktade mig för att han oroade sig för sitt barns psykiska hälsa. Han hade haft många olika möten, men ingen tycktes få en helhetsbild. Den hjälp han behövde fick han inte. Psykiska problem…

Read more

Vasas skogsbruksplan uppfyller inte målen

23.8.2022 Vasabladet Man har planerat att avverka skog i Vasa stads viktigaste rekreationsområden och näridrottsområden. Till exempel skogarna i Öjbergets, Molnträskets och Infjärdens friluftsområden hotas av kalhuggning om Vasas skogsplan godkänns som föreslagen. På många ställen kommer detta också att innebära att man genomför åtgärder och avverkar skog med höga naturvärden, även skog som är…

Read more

Naturskyddet behöver en ordentlig debatt

2.7.2022 Vasabladet Frågan om naturskydd är inte svart eller vit. Regionernas och invånarnas välbefinnande bygger på naturens bärkraft och välbefinnande. Å andra sidan stöder vitalitet och ren, mångsidig natur varandra. Alla dessa behövs.   Uttalanden från vår region har stor betydelse inte bara för trovärdigheten i den regionala intressebevakningen utan också för hur vi uppfattas…

Read more

Satsa på Kasköbanan

22.2.2022 Vasabladet Sydbottenbanas öde – den som skär genom Österbotten och Södra Österbotten – är en fråga som diskuteras, och det med rätta. Vi anser att en utveckling som skulle flytta godstrafiken från spåren till redan överbelastade vägar, är oroväckande för transportinfrastrukturen i båda regionerna. Sådana beslut kommer att påskynda avfolkningen av landsbygden.   Att…

Read more

Välfärdsområdesvalet avgör om Österbotten ska ha lågtröskelvård för psykisk ohälsa

17.11.2021 Vasabladet Områdesvalet äger rum i januari 2022. Men vad handlar välfärdsområdenas verksamhet egentligen om? Det är en fråga om hur hälso- och välfärdstjänster organiseras i Österbotten och vem som får ta del av dem. Lagarna som reglerar verksamheten i välfärdsområdena har redan stiftats, men det praktiska genomförandet kommer till stor del att bero på framtida regionfullmäktige.…

Read more

Högskolorna i Vasa skapar framgång

Vad är Finlands vision för högskoleutbildning? Ministeriet söker kvalitet, effekt och internationalism. Men den viktigaste frågan är ändå hur vi når visionen. Jag har som vice ordförande i Forskarförbundets styrelse samt som forskare vid Vasa universitet på nära håll följt hur vimsig vår högskolepolitik är. Jag har besökt ministeriet och riksdagen för att tala emot…

Read more

Barnen i fokus i politiken

6.2.2019 Vasabladet I politiken riktar man sig till de som röstar. Mitt parti är de Gröna, eftersom vi vill föra talan för de som inte kan göra det själva. Vår jord behöver försvarare. Klimatförändringen måste lösas och man ska skydda naturens mångfald. Lika viktigt är det att hjälpa olika minoriteter. Men nu skriver jag om…

Read more