LOTTA ALHONNORO

Jag är ekonomie magister, forskare, doktorstuderande samt viceordförande för Forskarförbundet. Livsmedelsavfall, företagsansvar samt ansvarsfull konsumtion är de teman som jag huvudsakligen har ägnat min forskning åt.

Jag vill se ett samhälle där hållbar utveckling är en del av verkligheten, inte bara ett ideal. Därför ställer jag upp i kommunalvalet.

Bekanta dig med min CV: LinkedIn

 

Min insändare om den jämlika äktenskapslagen i Vasabladet

Barnen i fokus i politiken

I politiken riktar man sig till de som röstar. Mitt parti är de Gröna, eftersom vi vill föra talan för de som inte kan göra det själva. Vår jord behöver försvarare. Klimatförändringen måste lösas och man ska skydda naturens mångfald. Lika viktigt är det att hjälpa olika minoriteter.

Men nu skriver jag om barnen. Barnen kan inte rösta, men besluten som vi fattar påverkar dem. Föräldrarnas uppgift är att älska sina barn och uppfostra dem, men vi kan stöda föräldrarna i denna uppgift med våra politiska beslut.

Det är dags att sluta undra varför nativiteten sjunker och istället uppmuntra finländarna att grunda familj. Barnens rättigheter ska vara centrala i politiken.

I Finland lever vart åttonde barn i fattigdom. Att vara illa lottad hopar sig och är ärftligt. Barnklassamhället är ett faktum som måste åtgärdas. Familjernas och barnens välmående är avgörande när man tänker på barnens framtid.

Nästa regering måste äntligen förverkliga familjeledighetsreformen som hjälper med att koordinera arbets- och familjeliv. Småbarnsfostran måste vara så högklassig att föräldrarna har lätt att lämna sina barn i barndagvård. Det är viktigt för barnens utveckling och välmående att varje barn har rätt och tillgång till småbarnsfostran.

Utöver de stora besluten måste man befrämja många mindre målsättningar som är mycket betydelsefulla för familjer.

Man borde till exempel kunna registrera två officiella modersmål för ett barn. I tvåspråkiga familjer måste föräldrarna nu välja vilket av barnets modersmål blir officiellt. Ur familjernas synvinkel är det helt absurt. Tvåspråkigheten är en rikedom som man borde stöda i stället för att familjerna tvingas välja ett språk.

Familjeledighetsreformen måste förverkligas så att adoptivfamiljer bemöts jämställt med familjer där det föds ett barn.

Man borde satsa på att stöda föräldraskapet och familjernas välmående mycket mer än vad man gör nu. Varje barn och varje familj bör ha jämställda möjligheter att känna sig värdefulla, oberoende av familjeform.

Barnens bästa är familjernas och hela samhällets bästa.

Mer kärlek, mindre diskriminering

Riksdagens lagutskott förkastade initiativet om jämlik äktenskapslag med rösterna 9-8. Fast Finland framställs som ett modelland för jämlikhet i alla festtal , betyder beslutet att det ännu är långt till verklig jämlikhet och sexuell likställdhet i vårt land. Atmosfären beskrivs även med att redaktörerna på Yle förbjöds att använda termen ”jämlik äktenskapslag”, fast det är den termen som riksdagen använder om lagen. Däremot får redaktörerna till exempel använda uttrycket tvångsvenska utan begränsningar.

I den jämlika äktenskapslagen är det fråga om att vi låter människorna få vara det som de verkligen är. Den jämlika äktenskapslagen hotar ingen och den tar inte bort någons rättighet till äktenskap. I stället möjliggör den det att två människor som är förälskade och bundna till varandra kan offentliggöra sitt förhållande precis som alla andra.

I de nordiska länderna är könsneutrala äktenskap möjliga i alla andra länder utom Finland. Dessutom finns en lag om jämlikt äktenskap till exempel i Spanien, Argentina och Syd-Afrika.

Vissa har påstått att heteroparens möjligheter till att adoptera ett barn från utlandet försämras om rätt till adoption också tillåts för homoparen. Tanken i sig är diskriminerande eftersom den prioriserar heteroparens möjlighet till adoption över homoparens äktenskap, och enligt statistiken är den inte ens sann. De länder som tar emot proportionellt flest adoptivbarn är Sverige, Norge och Spanien där adoption är tillåten för par av samma kön.

En klar majoritet av finländarna stöder den jämlika äktenskapslagen. Även majoriteten av prästerna i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland stöder den. Också många företag och samhällen har tagit ställning för den jämlika äktenskapslagen.

Kärleken är det vackraste som människan kan uppleva, och det finns aldrig för mycket kärlek i världen. I den jämlika äktenskapslagen tillåter vi alla att dela denna känsla jämlikt inför lagen.